ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

គំនូររុក្ខជាតិនិងឧបករណ៍

1
1 (1)
1 (2)
1 (4)
1 (3)

ពិព័រណ៍

2022_03_08_10_19_IMG_9489
2022_03_08_10_18_IMG_9488
2022_03_08_10_18_IMG_9487

វិញ្ញាបនបត្រ

Patent certificate (1)

វិញ្ញាបនបត្រប៉ាតង់

Patent certificate (2)

វិញ្ញាបនបត្រប៉ាតង់

Patent certificate (3)

វិញ្ញាបនបត្រប៉ាតង់

Abide by the contract

គោរពតាមកិច្ចសន្យា

FDA authentication

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ FDA

Quality certification

វិញ្ញាបនប័ត្រគុណភាព